ประเด็น/กลยุทธ์
ประเด็น/กลยุทธ์

. พัฒนาผู้เรียนเพื่อความเป็นเลิศ

. พัฒนาคุณภาพครูให้เป็นครูมืออาชีพ

. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

. พัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน

. ส่งเสริมจุดเน้นของสถานศึกษาสู่ความโดดเด่น