ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา เป็นสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑  กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้จัดตั้ง โรงเรียนเมื่อ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๑๓ โดยเปิดสอนครั้งแรก ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๑๓ ในระดับชั้นปฐมวัย มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนดังนี้

. นายผดุงศักดิ์        อุดรพิมพ์                           ผู้รับใบอนุญาต

. นายมุข                วงษ์ชวลิตกุล                      ผู้จัดการ

. นางสุคันธา           วงศ์อิน                              ครูใหญ่

คณะผู้บริหารโรงเรียนในปีการศึกษา  2558  ดังนี้

๑. นายมุข                วงษ์ชวลิตกุล                    ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

๒. นางปราณี            วงษ์ชวลิตกุล                    ที่ปรึกษาผู้จัดการ

๓. นายกิตติ              วงษ์ชวลิตกุล                    ผู้ช่วยผู้จัดการ

๔. นางกรรณิกา         สุขแสวง                          ผู้อำนวยการ

๕. นางกอบแก้ว         ธุระพันธ์                          รองผู้อำนวยการ

๖. นายเกษมสันติ์       ครุฑกษัตริย์ไทย              รองผู้อำนวยการ

๗. นายวีระพงษ์          กุลพันธ์                          ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

มีอาคารเรียน เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น จำนวน ๑๒ ห้องเรียน มีนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๑๓ (ปีแรก) จำนวน ๑๔๓ คน ครูจำนวน ๕ คน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอาคารเรียน รวมไปถึงการรับสมัครนักเรียนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น บุคลากรเพิ่มขึ้น และขยายอาคารเรียนเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ