วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
          คุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่สุขภาพดี ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 
ปรัชญา
ปัญญาประดุจอาวุธ

          มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทุก ด้าน โดยใช้สติปัญญาเป็นเครื่องชี้นำในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน และพัฒนาสังคม โดยหล่อหลอมให้นักเรียน เป็นผู้มีร่างกายที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม มีวินัยในตนเอง สามารถใช้สติปัญญา ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ตามความเหมาะสมกับวัย