พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ

. พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานตามศักยภาพ

. ส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

. ส่งเสริมการจัดโครงการ / กิจกรรม เพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่ระดับคุณภาพที่สูงขึ้น

เป้าประสงค์

. นักเรียนมีคุณสมบัติด้านคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพของตนเอง

. สถานศึกษามีการบริหารงาน ด้านการจัดการศึกษาที่เหมาะสม

. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

. จัดโครงการ / กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา