สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
เทา- แดง
 
    สีเทา  หมายถึง  ความเจริญงอกงามของสติปัญญา
    สีแดง  หมายถึง  ความเข้มแข็ง  อดทน มีคุณธรรม  จริยธรรม