อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/คำขวัญ
อัตลักษณ์
          ยิ้มแย้มแจ่มใส  มารยาทดี  มีจิตอาสา
เอกลักษณ์
          ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
คำขวัญ

วิชาการก้าวไป  วินัยก้าวตาม